Poradenské služby výchovného poradcu

Výchovný poradca: Ing. Zoltán Filipiak

Telefón: 0907147325
Mail: zolofi@gmail.com

Pre žiakov: denne
Pre rodičov:
pondelok od 7:30 – 9:00
streda od 7:30-9:00 a od 12:30-14:00
(na konzultácie je potrebné ohlásiť sa deň vopred)

  • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu.
  • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.
  • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
  • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.
  • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
  • Organizuje exkurzie na vybrané stredné školy.

Dôležité termíny

TESTOVANIE 9 – 2020       1. apríl a 2. apríl 2020
náhradný termín 15. a 16. apríl 2020

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

TALENTOVÉ SKÚŠKY 15. marec – 30. apríl 2020
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na štúdium a termín skúšok do 1. februára 2020

Zákonný zástupca /rodič/ žiaka odovzdá prihlášku na talentové skúšky vých. poradcovi do 20. februára 2020.

Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na talentové skúšky do 28. februára 2020.

I. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
1. termín: 11. máj 2020
/vrátane 8r. gymn./ 2. termín: 14. máj 2020

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory do 31. marca 2020.

Zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku na netalentové  študijné odbory do 10. apríla 2020.

Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na SŠ – vrátane 8r. gymn. do 20. apríla 2020.

II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

16. jún 2020

/pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu školu/
Informácie o školách sledujte na www.svsbb.sk – prijímacie konanie na šk. rok 2019/20, www.mapaskol.sk

Dôležité internetové stránky:

www.svslm.sk, Podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom Slovensku s možnosťou nahliadnuť do domovskej stránky každej školy
www.svsba.sk – prijímacie konanie na školský rok 2018/19
www.svs.edu.sk
www.strednaskola.sk, SŠ na Slovensku (študijné, učebné odbory, adresy, kontakt)
www.povolania.eu, Dotazník záujmov, dotazník zručnosti. Možnosť  otestovať si svoje schopnosti, talent, záujmy atď. aj s ponukou vhodného typu štúdia
www.istp.sk
www.svetprace.sk
www.infovek.sk
www.kamposkole.sk
www.pohnitesvetom.sk
www.vasaeuropa.sk
www.skoly-info.sk
www.nucem.sk – Podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní deviatakov „Monitor“
www.zoznamskol.eu
www.exam.sk
www.mapaskol.sk