Zápis detí do 1. ročníka

Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.  Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinnosťou rodičov je prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31.augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bez ohľadu na to, či dieťa  dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu alebo zariadenie predprimárneho vzdelávania.

 Postup pri zápise žiaka do školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2023/2024  bude 

14. a 15. apríla 2023 za aktívnej účasti detí a rodičov na zápise v budove č.2 ZŠ. 

Zápis bude časovo organizovaný na dni :

  • 14. apríla 2023 v čase od 13:00 do 17:00 hod. 
  • 15. apríla 2023 v čase od 09:00 do 11:00 hod.

Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia.

V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť:

alebo

Je potrebné priniesť si so sebou prefotený rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPaP. Na zápise sa vyberá 15,- € na pracovné zošity pre žiaka do 1. ročníka, ktoré nie sú hradené z príspevku MŠVVaŠ SR.

V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0903 740 208, 047 4390323

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa bydliska a druh pobytu zákonného zástupcu, kontakt na účely komunikácie
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise budú okrem pedagógov MŠ a ZŠ posudzovať aj školský psychológ a zástupcovia CPaP

Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá riaditeľovi základnej školy spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť,  je povinnosťou rodiča zapísať ho do ZŠ a riaditeľ Zš s MŠ  rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31. augustu 2023 (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku povinnej školskej dochádzky odchádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v SR. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v škole mimo územia Slovenskej republiky.

https://www.zskalinovo.sk/wp-content/uploads/2019/01/%C5%A0t%C3%BAdium_mimo_SR.pdf