Predmety

Názov

skratka

 
1.stupeň  

 

 Informatická výchova I

Revelation Natural ART – téma Zima

Slovenský jazyk a literatúra SJL Šaliansky Maťko
Matematika M

Pytagoriáda, Testovanie 9

Informatika  I Revelation Natural ART – foto narodeniny
Nemecký jazyk NJ Foto z vyučovania
Anglický jazyk AJ  
Prírodopis Pr  
Biológia B  
Chémia Ch  
Zemepis Z  
Geológia G  
Dejepis D  
Telesná výchova TV  
Hudobná výchova HV  
Výtvarná výchova VV  
Technická výchova TchV  
Občianska výchova OV  
Etická výchova EV