Zápis žiakov do 1. ročníka

Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.  Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

Povinnosťou rodičov je prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31.augustu 2024(vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bez ohľadu na to, či dieťa  dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je u neho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2023/2024 nenavštevovalo materskú školu alebo zariadenie predprimárneho vzdelávania.

 Postup pri zápise žiaka do školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2024/2025  sa uskutoční v dňoch

  • 12. apríla 2024 v čase od 13:00 do 17:00 hod. 
  • 13. apríla 2024 v čase od 09:00 do 11:00 hod

v prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov v budove č.2 ZŠ. 

Prosíme Vás, prineste si so sebou  rodný list dieťaťa ,občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPaP.

V prípade, že sú zákonní zástupcovia dieťaťa rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné priniesť tiež kópiu rozhodnutia súdu. Zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa.

Na zápise sa vyberá 15,- € na pracovné zošity pre žiaka do 1. ročníka, ktoré nie sú hradené z príspevku MŠVVaŠ SR.

Pred samotným zápisom máte možnosť vyplniť

elektronickú prihlášku ,

ktorú tlačiť nemusíte, my si ju vytlačíme.

Prosíme využiť priorite túto možnosť.

O prijatí Vašej elektronickej prihlášky Vás budeme kontaktovať mailom alebo telefonicky.

Pri zdravotnom znevýhodnení dieťaťa pravdivo uveďte v prihláške všetky skutočnosti  – alergie, logopédia, epilepsia, diabetes, poruchy učenia, poruchy koncentrácie, poruchy komunikačnej schopnosti a iné závažné znevýhodnenia

Zápis sa týka detí narodených od 01.09.2017 do 31.08.2018 (vrátane) a detí, ktoré pokračovali v predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0903 740 208, 047 4390323.

V prípade technických problémov pri vypisovaní elektronickej prihlášky môžete kontaktovať Mgr. J. Borošovú 0949303385

Ak si predsa len zvolíte možnosť papierovej prihlášky, je potrebné si ju stiahnuť, vytlačiť a priniesť podpísanú so sebou na zápis. Ak si dokumenty nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícií v MŠ, alebo na vyššie uvedenom telefónnom čísle školy si prosím dohodnite prevzatie vytlačených dokumentov.

Podpisy zákonných zástupcov

Podľa §144a ods.1 školského zákona sa aj na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť:

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa bydliska a druh pobytu, kontakt na účely komunikácie
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise budú okrem pedagógov MŠ a ZŠ posudzovať aj školský psychológ a zástupcovia CPaP

Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá riaditeľovi základnej školy spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť,  môže zákonný zástupca  požiadať  riaditeľa ZŠ s MŠ  o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31. augustu 2024 (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku povinnej školskej dochádzky odchádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v SR. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v škole mimo územia Slovenskej republiky.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dokumenty na stiahnutie: