Výchovný poradca

Výchovný poradca: Ing. Zoltán Filipiak

Telefón: 0907147325
Mail: zolofi@gmail.com

Školský rok 2021/2022

  • Pre žiakov denne
  • Pre rodičov:  utorok  od   7:30 – 8:15

                   štvrtok  od   8:20 – 9:20 a od 13:00- 14:30

(na konzultácie je potrebné ohlásiť sa deň vopred)

  • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu.
  • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.
  • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
  • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.
  • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
  • Organizuje exkurzie na vybrané stredné školy.
Dôležité termíny
TESTOVANIE 9 – 2022       
6. a 7. apríl 2022 náhradný termín 21. a 22. apríl 2022

PRIJÍMACIE SKÚŠKY TALENTOVÉ SKÚŠKY
15. marec – 30. apríl 2022
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na štúdium a termín skúšok do 1. februára 2022
Zákonný zástupca /rodič/ žiaka odovzdá prihlášku na talentové skúšky vých. poradcovi do 20. februára 2022. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na talentové skúšky do 28. februára 2022.

I. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  1. termín:  9. máj 2022   /vrátane 8.r. gymn./                           
2. termín: 12. máj 2022   
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory do 31. marca 2022.
Zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku na netalentové  študijné odbory do 10. apríla 2022.
Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na SŠ – vrátane 8.r. gymn. do 20. apríla 2022.  

II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK               21. jún 2022
/pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu školu/
Informácie o školách sledujte na www.svsbb.sk – prijímacie konanie na šk. rok 2021/22, www.mapaskol.sk

Dôležité internetové stránky:

www.svslm.sk, Podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom Slovensku s možnosťou nahliadnuť do domovskej stránky každej školy
www.svsba.sk – prijímacie konanie na školský rok 2021/22
www.svs.edu.sk
www.strednaskola.sk, SŠ na Slovensku (študijné, učebné odbory, adresy, kontakt)
www.povolania.eu, Dotazník záujmov, dotazník zručnosti. Možnosť  otestovať si svoje schopnosti, talent, záujmy atď. aj s ponukou vhodného typu štúdia
www.istp.sk
www.svetprace.sk
www.infovek.sk
www.kamposkole.sk
www.pohnitesvetom.sk
www.vasaeuropa.sk
www.skoly-info.sk
www.nucem.sk – Podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní deviatakov „Monitor“
www.zoznamskol.eu
www.exam.sk
www.mapaskol.sk