Výchovný poradca

Výchovný poradca: Ing. Zoltán Filipiak

Telefón: 0907147325
Mail: zolofi@gmail.com

Školský rok 2022/2023

  • Pre žiakov denne
  • Pre rodičov:  piatok   od    8:00 – 10:00

                    štvrtok  od    12:30 – 14:00

(na konzultácie je potrebné ohlásiť sa deň vopred)

  • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu.
  • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.
  • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
  • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.
  • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
  • Organizuje exkurzie na vybrané stredné školy.
Dôležité termíny
TESTOVANIE 5 – 2023
17. máj 2023
TESTOVANIE 9 – 2023       
22. a 23. marec 2023 náhradný termín 4. a 5. apríl 2023

PRIJÍMACIE SKÚŠKY TALENTOVÉ SKÚŠKY
28. apríl – 3. máj 2023
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na štúdium a termín skúšok do 30. novembra 2022
Zákonný zástupca /rodič/ žiaka podáva prihlášku na talentové skúšky riaditeľovi SŠ do 20. marca 2023.

I. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  1. termín:  4.- 5. máj 2023   /vrátane 8 r. gymnázií./                           
2. termín: 9.- 10. máj 2023  
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory do 31. novembra 2022.
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na netalentové  študijné odbory riaditeľovi SŠ do 20. marca 2023.

II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK               20. – 21. jún 2023
/pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu školu/
Informácie o školách sledujte na www.svsbb.sk – prijímacie konanie na šk. rok 2022/23, www.mapaskol.sk

Dôležité internetové stránky:

www.svslm.sk, Podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom Slovensku s možnosťou nahliadnuť do domovskej stránky každej školy
www.svsba.sk – prijímacie konanie na školský rok 2022/23
www.svs.edu.sk
www.strednaskola.sk, SŠ na Slovensku (študijné, učebné odbory, adresy, kontakt)
www.povolania.eu, Dotazník záujmov, dotazník zručnosti. Možnosť  otestovať si svoje schopnosti, talent, záujmy atď. aj s ponukou vhodného typu štúdia
www.istp.sk
www.svetprace.sk
www.infovek.sk
www.kamposkole.sk
www.pohnitesvetom.sk
www.vasaeuropa.sk
www.skoly-info.sk
www.nucem.sk – Podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní deviatakov „Monitor“
www.zoznamskol.eu
www.exam.sk
www.mapaskol.sk