Školský poriadok

Všeobecné ustanovenia

Základná škola poskytuje základné vzdelanie; zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu a športovú prípravu. Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole.

obsah:

Práva žiakov
Povinnosti žiakov
Práva rodičov
Povinnosti rodičov
Príchod žiakov do školy
Správanie žiaka počas vyučovania
Správanie žiakov cez prestávku
Odchod žiakov zo školy
Dochádzka žiakov do školy, uvoľnenie žiaka z vyučovania
Starostlivosť žiaka o zovňajšok
Starostlivosť žiaka o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
Povinnosti týždenníkov
Povinnosti žiaka v školskej jedálni
Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )
Povinnosti žiakov mimo školy
Režim dňa
Záverečné ustanovenia

Celé znenie školského poriadku si pozrite alebo stiahnite tuto: