Vzdelávanie v období od 18.01. do 24. 01. 2021

Informácia o formách vzdelávania v období od 18.01. do 24. 01. 2021

 1. Od 18.01. do 22.01.2021 bude prebiehať vyučovanie pre žiakov 1. – 9. ročníka  dištančnou formou z domu podľa doterajšej organizácie vzdelávania. Aj v tomto termíne bude vyplácaná zákonnému zástupcovi v prípade potreby pandemická OČR.
 2. Žiaci, ktorí nemajú doma vhodné technické podmienky na online vzdelávanie, komunikujú s triednym učiteľom/učiteľkou a dohodnú sa na náhradnej forme vzdelávania.
 3. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu, t.j. do 24. 1. 2021.
 4. Návrat žiakov 1. – 9. ročníka do školy predpokladáme 25.01.2021. Žiaci 1.-4. ročníkov sa testovania nezúčastňujú, ich zákonným zástupcom sa testovanie odporúča. Žiaci 5.-9. ročníka budú môcť začať chodiť do školy až po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom žiaka a jedného zákonného zástupcu .
 5. Predpokladáme, že v dňoch 22.01.- 24.01.2021 sa uskutoční celoslovenské testovanie pod gesciou štátu a samosprávy. O podrobnostiach testovania Vás budeme včas informovať na našom webovom sídle.
 6. Forma vzdelávania od 25. 1. 2021:
  Na základe percentuálneho podielu počtu otestovaných žiakov II. stupňa rozhodne riaditeľ školy o jednotnej forme vzdelávania pre všetkých žiakov v danej triede podľa odporúčaniaministerstva školstva v manuály „Návrat žiakov do škôl 2021“.
 7. Materská škola a ŠKD – po konzultácii so zriaďovateľom, nebudú v prevádzke do 22.01.2021. Od 25.01.2021 sa ich prevádzka obnoví.
 8. Polročné hodnotenie a klasifikácia bude do 31. 1. 2021, pre niektorých žiakov s nedostatočným množstvom známok pre hodnotenie bude klasifikačné obdobie predĺžené do 31. 3. 2021. Klasifikačná porada prebehne do 29. 1. 2021.
 9. Rozhodnutím ministra školstva sa rušia polročné prázdniny dňa 1. 2. 2021 a Testovanie-5(Monitor)pre žiakov piateho ročníka.
 10. Testovanie-9 (Monitor) pre žiakov deviateho ročníka sa presúva na dátum 09. – 10. 6. 2021.

Tieto podmienky budú závisieť od vývoja epidemiologickej situácie. Regionálne podmienky môže upraviť RÚVZ – LC, preto odporúčame, naďalej sledujte pokyny na webovom sídle školy, alebo informácie od triednych učiteľov.

Kalinovo: 14.01.2021

Mgr. Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo