Klasifikácia predmetov v prvom polroku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v zmysle Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30.11. 2020  priebežné a celkové hodnotenie v Základnej škole s materskou školou  Kalinovo vykoná v školskom roku 2020/2021 nasledovne:

Prvý stupeň:neklasifikované predmety:

Informatika, Etická výchova, Náboženská výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Pracovné vyučovanie

na vysvedčení sa uvedie  „absolvoval/neabsolvoval“

1.ročník – slovné hodnotenie

2. až 4. ročník ostatné predmety – klasifikácia

Druhý stupeň:neklasifikované predmety:

Informatika, Etická výchova, Náboženská výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Technika, Finančná gramotnosť, Čitateľská gramotnosť, Viac ako peniaze

Na vysvedčení sa  uvedie  „absolvoval/neabsolvoval“

5. až 9. ostatné predmety – klasifikácia.

Polročné hodnotenie a klasifikácia bude do 31.01.2021. V prípade , ak niektorí žiaci nebudú mať dostatok známok a pokladov na ich klasifikáciu a hodnotenie, pre nich bude klasifikačné obdobie predĺžené do 31.03.2021.Hodnotiaca a klasifikačná porada sa uskutoční 29.01.2021.

Výpis známok za 1.polrok školského roka 2020/2021 bude žiakom vydaný pri ich nástupe do školy.

Ďalšie informácie :

  1. dňoch 25.01.-29.01.2021  bude vyučovanie pre všetkých žiakov ročníkov 1.-9. prebiehať dištančnou formou z domu podľa určených podmienok. Zákonní zástupcovia môžu naďalej čerpať pandemickú OČR, ktorá im bude preplatená.
  2. Predpokladaný návrat žiakov 1.stupňa pri priaznivom vývoji pandémie je 1.februára 2021 za podmienok , ktoré zverejníme na webe školy, alebo prostredníctvom triednych učiteliek.
  3. Termín návratu žiakov 2.stupňa do školy ešte nie je známy, po jeho určení ich zverejníme obvyklým spôsobom. Pravdepodobne bude podmienený určeným spôsobom testovania na COVID-19. Na základe percentuálneho počtu otestovaných žiakov 2.stupňa riaditeľ školy rozhodne o jednotnej forme vzdelávania pre všetkých žiakov v danej triede, podľa odporúčania ministerstva školstva v manuáli „Návrat do škôl 2021“.
  4. Celoslovenského skríningu na COVID-19 v dňoch 18.01.-26.01.2021 sa žiaci do 15 rokov nemusia zúčastniť.

V Kalinove :  21.01.2021

Mgr. Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo