Meteorologický balón

Začiatkom júna mali žiaci šiesteho ročníka na hodinách fyziky vypracovať projekt o meteorologickom balóne. Obsahom projektu bolo vypracovať prezentáciu o používaní tohto zariadenia. Okrem toho mali žiaci zostrojiť model meteorologického balóna z rôznych dostupných materiálov. Žiaci pracovali na projekte vo dvojiciach alebo samostatne. Počas prezentačnej hodiny predstavili svoje práce, ktoré boli naozaj veľmi pekné a originálne.