PRERUŠENÉ VYUČOVANIE OD 16. do 27.03.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods.8 Vyhlášky č.231/2009 Z.z. Ministerstva školstva SR , na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu SR na zabránenie šíreniu respiračného ochorenia COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane.

          Na základe nariadenia majú riaditelia škôl zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami škôl.

          Pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Kalinovo budú komunikovať so žiakmi prostredníctvom internetu – testy ALF, www.bezkriedy.sk. Úlohy budú zadávané priebežne počas celého prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

          Ďalšie informácie budú poskytované prostredníctvom informačných prostriedkov školy – webom školy, FB.

V Kalinove 16.03.2020

Mgr. Vladimír Melo

riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo