USMERNENIA RIADITEĽA ZŠ s MŠ Kalinovo k opatreniam ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24.03.2020

1.) Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

 • Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.
 • Zákonný zástupca žiaka  podá prihlášku na štúdium na stredných školách  riaditeľovi ZŠ s MŠ Kalinovo do 15. mája 2020.  Formulár prihlášky, po konzultácii so zákonným zástupcom ,vypracuje výchovný poradca  školy. Spôsob jej potvrdenia podpisom zákonného zástupcu bude zverejnený. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
 • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.
 • Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

2.) Zápis detí do ZŠ s MŠ Kalinovo

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určil termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.
 • Zápisy bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Dotazník k zápisu dieťaťa do školy a Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa budú zverejnené na webovej stránke školy.
 • Komunikácia školy so zákonnými zástupcami detí bude elektronickou formou , telefonicky a vyhláseniami v obecnom rozhlase .
 • Presný termín zápisu určí zriaďovateľ školy.
 • Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ s MŠ budeme zákonných zástupcov priebežne informovať a doplnovať na webovej stránke školy, obci a v obecnom rozhlase

 3.) Žiadosti o prijatie detí do MŠ

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.
 • Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.
 • Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ Kalinovo budú priebežne doplnené a zverejnené na webovej stránke školy a obci.

V Kalinove: 25.03.2020                                                               Mgr.Vladimír Melo

                                                                                              riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo