Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka v našej škole uskutoční v termíne

od 20. do 24. apríl 2020 bez účasti detí (najlepšie elektronicky).

V prípade nepredvídaných udalostí je možnosť zapísať dieťa do 30.04.2020.

Zápis sa týka detí narodených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Prvá možnosť zápisu je vyplniť prihlášku Vášho dieťaťa elektronicky – vypĺňajte ju s diakritikou (mäkčene, dĺžne, meno a priezvisko presne ako je na rodnom liste). Prihlášku nie je potrebné tlačiť. O prijatí Vašej prihlášky Vás budeme kontaktovať mailom.

elektronická prihláška

My si Vašu prihlášku vytlačíme. Po ukončení mimoriadnej situácie prídete ju do školy osobne podpísať – prineste na kontrolu Váš občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a poplatok 12€ za zošity pre žiaka 1. ročníka.

Druhá možnosť zápisu dieťaťa je papierovou formou.

Vyplnené a podpísané dokumenty (žiadosť a dotazník) oboma rodičmi nám pošlite mailom na e-mailovú adresu: riaditel@zskalinovo.sk alebo poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, 985 01 Kalinovo.

Na stiahnutie:

Ak si dokumenty nemáte kde vytlačiť, môžete si ich prevziať na sekretariáte ZŠ s MŠ Kalinovo v pracovných dňoch od 7:00 do 11:00 alebo sa môžete informovať na telefónnom čísle 0907100567.

Tie deti, pre ktoré rodičia budú žiadať odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, budú musieť absolvovať vyšetrenia školskej zrelosti a k žiadosti o odklad priložia rodičia odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a tiež odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast ( detský lekár). Žiadosť spolu s odporučeniami pošlite na hore uvedené adresy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

  • dieťa má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
  • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
  • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
  • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
  • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
  • nie je prirodzene zvedavé, nekladie otázky;
  • je neposedné, netrpezlivé.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Dieťa môžete zapísať iba do jednej základnej školy.

Dieťa bude prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky až po vydaní Rozhodnutia riaditeľa.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na riaditel@zskalinovo.sk.

Vážení rodičia, mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne opatrenia. Veríme, že zápis prváčikov do školy sa nám spoločnými silami podarí úspešne realizovať a nový školský rok začneme v zdraví a pokoji. To si teraz všetci želáme najviac.