29. jún 2018 poslednýkrát v škole v tomto školskom roku

Koniec školského roka. Čas na zhodnotenie výsledkov, udeľovanie pochvál, aj pokarhaní a malé nahliadnutie späť – za našimi úspechmi v športových i vedomostných súťažiach. Ocenení žiaci si prevzali diplomy a ceny pred všetkými žiakmi školy. Záverečného slávnostného ukončenia školského roka sa zúčastnili okrem žiakov pán starosta obce, pán riaditeľ školy, pani zástupkyňa a pedagogický zbor školy, rodičia žiakov školy.  Triedni učitelia udelili v druhom polroku školského roka 2017/2018  49 pochvál žiakom väčšinou za vzorné správanie, výborný prospech a reprezentáciu školy. Pochvaly udelil aj pán riaditeľ -18-im žiakom. Napomenutie triednym učiteľom dostali traja žiaci a pokarhanie triednym učiteľom štyria žiaci, pokarhanie riaditeľom školy šiesti žiaci. Najlepším žiakom školy sa stal Timotej Z. zo 6.A triedy. S pedagogickým zborom a so žiakmi školy sa v závere rozlúčili deviataci a po slávnostnom odovzdaní vysvedčení triednymi učiteľmi v triedach sa školská brána pre žiakov zatvorila. Všetkým žiakom želáme pekné, veselé, bezstarostné prázdniny plné radostných zážitkov a zaujímavých dobrodružstiev.

Fotogaléria