Informácie k zápisu

Termín zápisu pre školský rok 2022/2023 V ZŠ s MŠ Kalinovo

 bude 08.04 a 09.04.2022

Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.  Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

Prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinnosťou rodičov je prihlásiť školopovinné dieťa po dovŕšení šiestich rokov na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

Postup pri zápise žiaka do školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2022/2023  bude  08. a 09. apríla 2022 za aktívnej účasti detí a rodičov na zápise v budove č.2 ZŠ.  Zápis bude časovo organizovaný na dni :

  • 08. apríla 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hod. 
  • 09. apríla v čase od 09:00 do 11:00 hod.

  Bude potrebné sa  zaregistrovať do registračného formulárana  deň a  čas v materskej škole do konca marca 2022, aby sme dodržali platné hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia. V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.

Je potrebné priniesť si so sebou prefotený rodný list dieťaťa ,občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. Na zápise sa vyberá 15,- € na pracovné zošity pre žiaka do 1. ročníka.

V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0907 740 208, 047 4390323

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
    • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
    • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise budú okrem pedagógov MŠ a ZŠ posudzovať aj školský psychológ a zástupcovia CPPPaP.

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu!