Meteorologický balón

Aj v tomto školskom roku žiaci šiesteho ročníka vypracovali projekt o meteorologickom balóne. Žiaci si sami vytvorili dvoj a trojpočetné pracovné skupiny, v ktorých si sami rozdelili aj úlohy, ktoré mali splniť v časovom horizonte, ktorý si sami určili. Pri samotnej prezentácii žiaci predstavili spolužiakom svoje modely a teoretické informácie o meteorologickom balóne. Žiaci boli pri výrobe modelov kreatívni a všetky modely boli originálne.