Zisťovanie záujmu o antigénové samotesty

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  pripravuje organizáciu  nasledujúceho školského roka 2022/2023 a zároveň pripraviť podmienky na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z tohto dôvodu má škola  zistiť záujem rodičov  o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov základných škôl, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

        Rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

Harmonogram zisťovania záujmu a preberania antigénových samotestov pre žiakov, okrem budúcich žiakov prvých a končiacich ročníkov

  1. Škola zistí záujem o domáce antigénové samotesty od rodičov resp. plnoletých žiakov, napríklad prostredníctvom EDUPAGE, eŠkola, e-mailom do 3. júna 2022.
  2. Škola na základe preukázateľného záujmu o antigénové samostesty od rodičov
    resp. plnoletých žiakov požiada príslušný regionálny úrad školskej správy o výdaj antigénových samotestov do 7. júna 2022.
  3. Od 13. júna 2022 do 29. júna 2022  škola vyzdvihne požadovaný počet antigénových samotestov v stanovenom termíne na mieste určenom regionálnym úradom školskej správy daného kraja. Regionálny úrad školskej správy vydá antigénové samotesty po kontrole prejaveného záujmu od rodičov resp. plnoletých žiakov (informácia napr. doklad z EDUPAGE, eŠkola alebo e-mailová komunikácia).
  4. Škola antigénové samotesty odovzdá rodičom resp. plnoletým žiakom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu do konca školského roka 2021/2022.

 V Kalinove : 01.06.2022

                                                                                                                      Mgr.Vladimír Melo

                                                                                                             riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo