Riaditeľské voľno – T5

Základná škola s materskou školou

SNP 158/20, 985 01 Kalinovo

Číslo rozhodnutia :  ZS-004 /2022                                                                        Dátum :   13.05.2022

                                                                                                                                              Miesto :  Kalinovo

Udelenie riaditeľského voľna – oznámenie

Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ,UŠ, PŠ, OU a JŠ

udeľuje

riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kalinove na deň   18.05.2022

 riaditeľské voľno  pre  žiakov 6.- 9.ročníka základnej školy z dôvodov konania celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka T-5/2022.

                                                                Mgr. Vladimír Melo        

                                                               riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo