Vyučovanie od 22.02.2021

Po jarných prázdninách vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii, okres Poltár sa nachádza v duhom pásme ohrozenia, pokračuje v ZŠ s MŠ Kalinovo prevádzka v rovnakom režime, ako posledný týždeň pred jarnými prázdninami:

1.stupeň – prezenčné vyučovanie s bežným rozvrhom. Žiaci sa netestujú. Aspoň jeden rodič /zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Pri nástupe do školy rodič odovzdáva Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Prílohou  je kópia testu, alebo je potrebné poskytnúť test k nahliadnutiu triednemu učiteľovi.

ŠKD – je v bežnej prevádzke, ranná prevádzka bude fungovať

ŠJ – bežná prevádzka. Obedy sú poskytované pre prihlásených žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. V prípade neúčasti na vyučovaní, resp. nezáujmu o obed je potrebné dieťa vopred vyhlásiť.

2.stupeň – dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Vyučovanie je pre žiakov povinné. Žiaci, ktorí nemajú možnosť dištančného vyučovania (žiaci zo SZP) navštevujú školu prezenčne denne. Žiak a jeden rodič musia mať negatívny PCR alebo antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní. Pri nástupe do školy rodič odovzdáva Vyhlásenie o bezinfekčnosti . Prílohou  je kópia testu, alebo je potrebné poskytnúť test k nahliadnutiu triednemu učiteľovi.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti –príloha 11 a) – 1 stupeň,

  príloha 8 a) – žiaci zo SZP 2.stupeň..

Výnimky z testovania určené hlavným hygienikom akceptujeme.

V Kalinove : 19.02.2021

                                                                                              Mgr.Vladimír Melo

                                                                                        riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo