OPATRENIA proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Opatrenia riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kalinovo proti šíreniu kornavírusu COVID-19.


  Na základe usmernení a opatrení orgánov štátnej správy , zriaďovateľa školy Obci Kalinovo v súvislosti s predchádzaním koronavírusu COVID-19 vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo nasledovné preventívne opatrenia :

1/ V škole sa dňom 10.marca 2020 pozastavujú všetky mimoškolské činnosti, krúžky, tréningy, výlety, exkurzie, školské a mimoškolské súťaže.

2/ Zakazuje sa rodičom odprevádzať žiakov do vnútorných priestorov školy a v nich na žiakov čakať.

3/ Zvýšenie hygienických a dezinfekčných opatrení v sociálnych zariadeniach a v školskej jedálni.

4/ Žiakom sa prikazuje pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd.

5/ Pri príznakoch infekcie dýchacích ciest, horúčky, kašľa, bolestí hrdla a dýchavičnosti musí žiak ostať v domácom liečení až do jeho úplného vyliečenia.

6/ Každý žiak, ktorý žije v domácnosti, kde po 10.marci 2020  príde do domácnosti občan z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu je povinný podstúpiť 14-dňovú domácu karanténu.

7/ Upozorňujem rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu COVID-19 môže dôjsť k prerušeniu prevádzky ZŠ s MŠ Kalinovo. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili.


Uvedené opatrenia platia do 23.marca 2020 a budú upravované podľa aktuálneho vývoja.


V Kalinove 10.03.2020