Rozhodnutie o prerušení prevádzky ZŠ s MŠ

Na základe Rozhodnutia krízového štábu obce Kalinovo zo dňa 11.03.2020 k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19 v obci, v zmysle § 150, ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 sa prerušuje prevádzka a výchovno-vzdelávací proces žiakov

Základnej školy s materskou školou Kalinovo

na  5 pracovných dní s účinnosťou od 13. 03.2020 do 19.03.2020.

Celé znenie ROZHODNUTIA