ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 22. MARCA 2021

Na základe informácií zriaďovateľom školy, Obcou Kalinovo, a na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie v dňoch 23.03.-31.03.2021 v čase od 07:30 do 19:30 hod. školských budovách nasledovne:

  1. Budova č. 1 – Nová škola           24.03.- 25.03.2021
  2. Budova č.2 ZŠ – Stará škola      23.03. – 31.03.2021.

Z týchto dôvodov organizácia vyučovania žiakov 1.stupňa od 22.03.2021 bude prebiehať v budove č.1 ZŠ  ( žiaci sa presťahujú z budovy č.2) nasledovne:

  1. V dňoch 22.03. a 23.03.2021 – vyučovanie prezenčné podľa rozvrhu v škole,
  2. V dňoch 24.03. – 26.03.2021 – vyučovanie dištančné doma,
  3. V dňoch 29.03. – 31.03.2021 – opäť prezenčne v škole.
  4. V dňoch od 01.04.2021 do 06.04.2021 budú veľkonočné prázdniny, nástup do školy 07.04.2021.

 Školský klub detí bude fungovať v obvyklom režime v novej škole – raňajšia prevádzka  od 6:30 hod., poobedňajšia od 11:00 do 16:00 hod.

  Školská jedáleň bude v prevádzke počas prezenčného vyučovania, žiakom bude zabezpečená strava podľa možností prípravy – teplá, alebo suchá.

Stále platí, že podmienkou vstupu žiakov  do školy je čestné prehlásenie aspoň jedného z rodičov,  so sedem dňovým negatívnym výsledkom, výsledok testu nemusia pripojiť k čestnému prehláseniu, len k nahliadnutiu.

Antigénové testovanie jedného zákonného zástupcu, zamestnancov školy a žiakov zo SZP bude škola organizovať dňa  20.marca 2021 ( sobota )  v čase od 08:00 do 12: 00 hod.

V Kalinove : 16.03.2021

Mgr.VladimírMelo

                                                                  riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo