Otvorenie ZŠ s MŠ Kalinovo od 01.06.2020 pre MŠ

Vážení rodičia, 

od 1. júna 2020 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa školy umožňuje otvorenie materskej školy za nasledovných podmienok:

  1. Deti budú rozdelené do skupín max. 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
  2. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ ZŠ s MŠ zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny.
  3. S každou skupinou budú počas dňa pracovať 2 pedagógovia.
  4. Prevažná väčšina aktivít s deťmi sa bude organizovať podľa poveternostných podmienok v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho.

V prílohe tohto oznamu sú dokumenty :

Usmernenie riaditeľa ZŠ s MŠ Kalinovo pre zákonných zástupcov detí MŠ pri obnovení prevádzky MŠ.

Príloha č. 1. Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ.   V prípade, že nebude možné ho vytlačiť a potvrdiť doma, tlačivo bude k dispozícii v chodbe školy.