Otvorenie ZŠ s MŠ Kalinovo od 01.06.2020 pre ZŠ

Vážení rodičia, 

od 1. júna 2020 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa školy umožňuje otvorenie 1.-5. ročníka základnej školy za nasledovných podmienok:

1. Žiaci budú rozdelení do skupín max. 20 žiakov, pričom sa budeme snažiť rešpektovať zaradenie do tried. V prípade, že počet prihlásených žiakov v triede prekročí 20 alebo klesne pod 10, je možné spájať do skupín aj žiakov rôznych tried. Vytvorené skupiny sa nebudú počas týždňa meniť. S každou skupinou budú počas dňa pracovať 2-3 pedagógovia.

2. Výchova a vzdelávanie sa nebude riadiť štandardným rozvrhom hodín, ale bude prebiehať blokovo s dôrazom na pobyt vonku, striedanie činností, rešpektujúc hygienicko-epidemiologické nariadenia.

3. V ročníkoch 6.-9. bude pokračovať vzdelávanie žiakov dištančným spôsobom.

V prílohe tohto oznamu sú dokumenty :

Usmernenie riaditeľa ZŠ s MŠ Kalinovo pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ pri obnovení prevádzky školy pre žiakov 1.-5. ročníkov.

Príloha č. 1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.  V prípade, že nebude možné ho vytlačiť a potvrdiť doma, tlačivo bude k dispozícii v chodbe školy.