OZNÁMENIE o poskytovaní dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

Zmenami v zákonoch o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a najmä novým zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách schválený NR SR dňa 22.6.2021, sa prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončuje sa plošné poskytovanie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ. Pre potreby predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu zriaďovateľom ZŠ s MŠ Kalinovo je nevyhnutné predložiť zákonným zástupcom:

  1. Potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. Potvrdenie z Úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. Čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na sumu zvýšeného daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (Príloha).

Rodičia zvážia, či si uplatnia alebo neuplatnia zvýšené daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa u zamestnávateľa. V prípade:

  1. že si neuplatnia daňové zvýhodnenie, dotáciu na stravu bude ich vyživovanému dieťaťu poskytnutá v školskej jedálni,
  2. že si uplatnia daňové zvýhodnenie u zamestnávateľa, za ich vyživované dieťa bude stravu v školskej jedálni platiť rodič sám.

S cieľom urýchliť proces posúdenia oprávnenosti poskytovania dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022, je potrebné tieto potvrdenia + čestné vyhlásenie predložiť zriaďovateľovi Obci Kalinovo do 6.8.2021 do schránky Obecného úradu Kalinovo.