Riaditeľské voľno 13.02.-15.02.2019

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Kalinove oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení neskorších prepisov

udeľuje

na dni 13.02.2019 – 15.02.2019 riaditeľské voľno pre žiakov materskej školy a žiakov základnej školy z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci prerušiť výchovno-vzdelávací proces z dôvodu chrípkovej epidémie.