Riaditeľské voľno – 29.03.2019

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kalinove oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení neskorších prepisov

udeľuje

na deň   29.03.2019   riaditeľské voľno 

pre deti materskej školy a žiakov základnej školy z dôvodov obecných a okresných osláv Dňa učiteľov.

UDELENIE RIDITEĽSKÉHO VOĽNA 29.03.2019