Riaditeľské voľno – 29.10.2018

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Kalinove oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 150 ods. 5 zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.518/2010 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

u d e ľ u j e
z prevádzkových dôvodov (odstraňovanie poruchy vodovodného rozvodu v školskej jedálni a šetrenia energií) riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).
Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v pondelok 5. novembra 2018.

Na stiahnutie.