USMERNENIE K OBJEDNÁVANIU AG SAMOTESTOV.

V súlade s usmernením Covid tímu MŠVVaŠ SR  škola, ktorá nedosiahne vykazovanú spotrebu Ag samotestov minimálne na úrovni 50 %, Regionálny úrad školskej správy  vydá nové testy len pre žiakov s vykazovanou minimálnou spotrebou Ag samotestov na úrovni 50 %. Nárok na vydanie nových Ag samotestov majú len  žiaci s minimálnou vykazovanou spotrebou na úrovni 50 % a noví žiaci, ktorí prejavili záujem.

Príslušný Regionálny úrad školskej správy bude vydávať Ag samotesty len takýmto žiakom. Škola zabezpečí adresné vydávanie nových Ag samotestov týmto žiakom, ktorí splnili podmienku spotreby Ag samotestov na minimálnej úrovni 50 %. Keď škola dosiahne kolektívne spotrebu Ag samotestov za všetkých žiakov na minimálnej úrovni 50 %, môže Regionálny úrad vydávať Ag samotesty pre danú školu podľa sumárnej požiadavky školy o vydanie Ag samotestov a už nemusí kontrolovať individuálnu spotrebu žiakov.

Pretože zákonní zástupcovia našich žiakov prebrali a pravidelne nenahlasovali vykonanie týždenného samotestovania, škola je na úrovni 44% vykazovania spotreby Ag samotestov.

 Na základe týchto skutočností triedni učitelia do 24.01.2022 opätovne budú zisťovať skutočný záujem o Ag samotesty. Dohodnutým spôsobom oznámia zákonní zástupcovia škole záujem o Ag.samotesty.

 Škola na základe takto vyjadreného záujmu predloží Regionálnemu úradu školskej správy v Banskej Bystrici menný zoznam žiakov, ktorí majú nárok na nové testy.

V Kalinove:  19.01.2022

                                                                                  Mgr.Vladimír Melo

                                                                            riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo