Usmernenie úradu verejného zdravotníctva k organizovaniu zotavovacích podujatí

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť postupy pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí počas pandémie ochorenia COVID – 19.

 Zotavovacie podujatie podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Testovanie účastníkov podujatia –V zmysle záverov zasadnutia epidemiologického konzília zo dňa 10.6.2021 bolo prijaté odporúčanie o dôležitosti testovania detí pred vstupom na zotavovacie podujatie. Tieto aktivity predstavujú veľmi vysoko rizikové podujatia, na ktorých dochádza k miešaniu detí z rôznych rodín s vysokým rizikom pre prenos infekcie COVID-19. Testovanie pred vstupom na podujatie je z epidemiologického pohľadu dôležitým opatrením, aby sa riziko prenosu, ktorému deti počas pobytu s aktivitami čelia, znížilo.

Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

             a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látkyproti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávkaočkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

            2 b) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávkaočkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

            c)  ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

             d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

            e) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

            f) do 10 rokov veku.

Rodič, zákonný zástupca v súlade s §4  vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia dokladá Prehlásenie o bezinfekčnosti. Potvrdenie dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí, t. j. vedúci, inštruktori, tréneri. (Príloha č.1).

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia; ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. ( Príloha č.2 )