Výsledky celoslovenského testovania T5 žiakov ZŠ s MŠ Kalinovo vysoko nad celoslovenským priemerom

Testovanie 5 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutočnilo dňa 18. mája 2022. Naši piataci ho absolvovali po dôkladnej, systematickej a svedomitej príprave.

Testy z obidvoch predmetov obsahovali rovnako 30 úloh, tie boli zostavené v súlade s obsahom vzdelávania a výkonovým štandardom pre 1. – 5. ročník testovaných predmetov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň ZŠ, tiež vo vzdelávacom štandarde 5. ročníka Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ.

Priemerná úspešnosť žiakov v rámci SR v teste z matematiky bola 61,0 %.

Priemerná úspešnosť žiakov 5. ročníka ZŠ s MŠ Kalinovo v MAT bola 72,8% – čo je o 11,8% nad národný priemer.

Prehľad výsledkov testovaných žiakov 5. A z MAT :

Úspešnosť v %93,39086,783,38076,773,37063,36053,343,336,7
Počet žiakov2121361111111

V teste zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli všetci testovaní žiaci v rámci SR priemernú úspešnosť 69,2 %. 

Priemerná úspešnosť žiakov 5. ročníka ZŠ s MŠ Kalinovo v SJL bola 83,3% – čo je o 14,1% nad národný priemer.

Prehľad výsledkov testovaných žiakov5. A zo SJL :

Úspešnosť v %96,793,39086,78076,773,363,36056,7
Počet žiakov2526222111

Našim piatakom prajeme, aby sa im podobné výsledky podarilo dosiahnuť aj o 4 roky v Testovaní 9.