VYUČOVANIE OD 13.decembra.2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/21911:2-A1810 z 08.decembra 2021, podľa § 150 ods.8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 13.decembra 2021 do 17.decembra 2021  mimoriadne prerušuje v bode 1.  a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni.

 Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, 985 01 Kalinovo, na základe tohto rozhodnutia žiaci 5. až 9. ročníka prechádzajú od 13.12.2021  do 17.12.2021 na  dištančnú formu vzdelávania.

 Žiaci na prvom stupni sa budú vyučovať nasledovne :

a.) 1. a 2. ročník  4 hodiny denne,

b.) 3. a 4. ročník  5 hodín denne.

V prevádzke bude ako obvykle  školský klub detí a aj školská jedáleň.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

V  Kalinove :  10.12.2021