VYUČOVANIE OD 29.11.2021

Po ukončení dištančnej formy vzdelávania a  karanténnych opatrení dňa 26.11.2021, z dôvodov vysokého počtu pozitívne testovaných žiakov, vysokého počtu chorých žiakov, pozitívne testovaných učiteľov a karanténných opatrení v školskej jedálni sa od pondelka 29.11.2021 žiaci našej školy budú opäť vzdelávať prezenčnou formou.

V zmysle Vyhlášky č.262 Úradu verejného zdravotníctva SR, § 2 , podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Na základe týchto skutočností všetci žiaci školy sa budú vyučovať v interiéri školy,v triedach, chodbách s prekrytím horných dýchacích ciest rúškami.

Návrat žiakov do školy je podmienený písomným vyhlásením o bezpríznakovosti elektronickou formou cez IZK alebo v tlačenej podobe.

 Od 29.11.2021 v dobe trvania núdzového stavu, pre žiakov starších ako 12 rokov sa stáva vykonanie antigénneho samotestovania povinným. Pre mladších žiakov  je antigénne samotestovanie dobrovoľné.  Škola prevzala dostatočné množstvo antigénnych testov pre každého žiaka školy a tie budú vydávané zákonným zástupcom žiakov denne od 07:00 do 15:00 hod.

 Žiaci sa budú vyučovať podľa platného rozvrhu hodín s dodržiavaním všetkých platných hygienicko-epidemiologických opatrení.

Školský klub bude mať svoju činnosť od 6:30 hod., v poludňajších hodinách do 16:00 hod. V prevádzke bude aj školská jedáleň.

V  Kalinove : 26.11.2021

                                                                       Mgr.Vladimír Melo

                                                                  riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo