ZMENY V ŠKOLSKOM SEMAFORE PLATNÉ OD 04.02.2022

Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
  2. Rodič telefonicky alebo e-mailom musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť ďalšieho vyšetrenia na ochorenie COVID-19.
  3.  Rodič musí oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.
  4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19.

5. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“. Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. 

6. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

7. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu pred nástupom na mimovyučovaciu aktivitu sa žiak nemôže zúčastniť vybranej mimovyučovacej aktivity a bezodkladne musí opustiť priestory školy alebo školského zariadenia. Žiaka je nutné umiestniť do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.

V Kalinove: 08.02.2022                                        

                                                                                               Mgr.Vladimír Melo

                                                                                      riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo