Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka v našej škole uskutoční v termíne

od 12. do 16. apríla 2021

V prípade nepredvídateľných udalostí je možnosť zapísať dieťa do 30.04.2021

Zápis sa týka detí narodených od 1. 9. 2014  do 31. 8. 2015 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Prvá možnosť zápisu je vyplniť prihlášku Vášho dieťaťa elektronicky – vypĺňajte ju s diakritikou (mäkčene, dĺžne, meno a priezvisko presne ako je na rodnom liste). Prihlášku nie je potrebné tlačiť. O prijatí Vašej prihlášky Vás budeme kontaktovať mailom.

elektronická prihláška

My si Vašu prihlášku vytlačíme. Po ukončení mimoriadnej situácie prídete ju do školy osobne podpísať – prineste na kontrolu Váš občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a poplatok 13€ za zošity pre žiaka 1. ročníka.

Druhá možnosť zápisu dieťaťa je papierovou formou (tlačivá budú k dispozícii v MŠ)

Vyplnené a podpísané dokumenty (žiadosť a dotazník) oboma rodičmi nám pošlite mailom na e-mailovú adresu: riaditel@zskalinovo.sk alebo poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, 985 01 Kalinovo, alebo odovzdajte v MŠ.

Na stiahnutie:

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné priniesť kópiu rozhodnutia súdu. Zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa.

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doložiť:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu so žiadosťou doloží aj písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťa môžete zapísať iba do jednej základnej školy.

Dieťa bude prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky až po vydaní Rozhodnutia riaditeľa.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na riaditel@zskalinovo.sk.

Vážení rodičia, mimoriadna situácia vyžaduje mimoriadne opatrenia. Veríme, že zápis prváčikov do školy sa nám spoločnými silami podarí úspešne realizovať a nový školský rok začneme v zdraví a pokoji. To si teraz všetci želáme najviac.