NÁVRAT ŽIAKOV 8. a 9. ROČNÍKOV DO ŠKOLY.

Vážení rodičia,

 v súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR  číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie –  prezenčná forma vzdelávania pre končiace ročníky ZŠ – 8. a 9. ročník.

Škola /školské zariadenie                     forma                                              podmienka  
Základná škola – 1. stupeň                                                                      prezenčnetest zamestnancov a zákonného zástupcu
Základná škola –5. -7.ročník 19.-25. apríla 2021–všetky okresy  dištančne a/alebo možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávaniatest zamestnancov,  zákonného zástupcu a žiaka
Základná škola-8.-9. ročník  19.-25. apríla 2021  prezenčnetest zamestnancov, zákonného zástupcu a žiaka 

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka, aj samotný žiak neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
  2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
  3. Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

UPOZORNENIE:
Z dôvodu krátkeho časového intervalu pre nástup žiakov končiacich ročníkov, t.j. 19.04.2021 upozorňujeme rodičov, že škola nemá v tomto termíne možnosť zabezpečiť testovanie avizovanými kloktacími testami, ktoré si vyžadujú určitú administráciu.

Z uvedeného dôvodu upozorňujeme zákonných zástupcov, že škola prostredníctvom svojej MOM uskutoční testovanie zákonného zástupcu , žiakov 8. a 9.ročníkov a zamestnancov školy antigénovými testami dňa 17.04.2021 v budove novej školy v čase od 08:00 do 11:00 hod.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

V Kalinove : 13.04.2021
Mgr.Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo