ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Vyhlášky ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.438/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

Zápis detí do Materskej školy pri ZŠ s MŠ Kalinovo prebiehať nasledovne:

 1. Zápis detí bude prebiehať v termíne od 11.05. 2021 do  15.05.2021
 2. K zápisu je potrebné vypísať tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne   vzdelávanie“.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 3. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka v termínoch k 01.septembru a k 01.februáru.
 4. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu :

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu , ktorú podáva zástupkyni riaditeľa ZŠ s MŠ Kalinovo spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca  môže materskej škole doručiť:
 3. osobne podľa rozpisu „Miesto a termín zápisu“ /riaditeľňa MŠ, poštová schránka/;
 4. prostredníctvom elektronického podania – elektronickou formou zaslaním na e-mail: mskalinovo@gmail.com

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať: 

 • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka;
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
 • má si poznať svoje veci;
 • malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

 V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom 

emailu : mskalinovo@gmail.com  ,  047/4390228