Klasifikácia predmetov v druhom polroku školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 22.04. 2020 na konci školského roka nebudú klasifikovať nasledovné predmety:

Prvý stupeň:

Informatika, Etická výchova, Náboženská výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Pracovné vyučovanie

Druhý stupeň:

Informatika, Etická výchova, Náboženská výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova, Technika

Na vysvedčení sa pri neklasifikovaných predmetoch uvedie slovo „absolvoval

Ostatné predmety budú v rámci záverečného hodnotenia na konci školského roka klasifikované, výnimku tvoria žiaci prvého ročníka, pri ktorých sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

Mgr. Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo