Začali sme nový školský rok 2019/2020

Skončil sa čas oddychu a leňošenia. 02.09.2019 sa otvorili brány našej školy. Pán riaditeľ na úvod, po zaznení štátnej hymny, vo svojom príhovore srdečne privítal všetkých prítomných. Osobitne našich prváčikov, z ktorých sa dve prihovorili peknými básničkami. Oboznámil prítomných s organizáciou školského roka, so zmenami v iŠkVP, o mimoškolskej činnosti a o možnosti stravovania sa v školskej jedálni. Vyzdvihol účinnú spoluprácu so zriaďovateľom, obecnými úradmi okolitých obcí a s rodičmi. Na záver poprial žiakom dostatok energie a ochoty pripravovať sa do školy tak, aby obstáli v skúškach, ktoré ich v priebehu a na konci školského roka čakajú.