Zápis do MŠ

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie riaditeľ ZŠ s MŠ v Kalinove   vydáva toto usmernenie:

     Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020; termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môže  v odôvodnených prípadoch  predĺžiť do 30. júna 2020.

     Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa a dotazník je zverejnený na web stránke ZŠ s MŠ Kalinovo.

     Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať:
a) poštou alebo iným bezkontaktným spôsobom na adresu ZŠ s MŠ Kalinovo,
b) elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu,
c) elektronickým formulárom zverejneným na web stránke ZŠ s MŠ Kalinovo,
d) osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy.

     Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

     Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

     Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

V Kalinove : 06.05.2020

Mgr.Vladimír Melo

 riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo