Oznam pre žiakov a rodičov.

Slávnostné otvorenie nového školského roka

Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo pozýva žiakov a ich rodičov na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa 02.septembra.2021 vo štvrtok v materskej škole o 06:30 hod. v priestoroch MŠ, pre žiakov a rodičov ZŠ o 08:00 hod. v exteriéroch budovy č.1 ZŠ.

Pri príchode do školy je potrebné predložiť triednym učiteľom podpísaný dokument – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktorý si môžu rodičia stiahnuť zo stránky školy ( príloha vyhlásenia ), prípadne prísť osobne vyzdvihnúť do školy.

Nakoľko sa okres Poltár nachádza v zelenej fáze, v exteriéroch sa zamestnanci školy, žiaci aj rodičia pohybujú bez prekrytia dýchacích ciest rúškami, v budovách školy sa žiaci aj zamestnanci pohybujú s prekrytím dýchacích ciest.

V zmysle Školského semaforu a ďalších pokynov a usmernení Vám budú vydané sady antigénových testov na samotestovanie doma. O termíne prevzatia Vás budeme informovať.

Po dodaní a prevzatí testov rodičia  realizujú prvotné Ag testovanie žiakov doma. Následne počas 12 týždňov pravidelne testujú v pondelok a vo štvrtok (Usmernenie na vykonanie testovania). Rodič v prípade pozitívneho testu svojho dieťaťa, ktoré necháva doma:

  • Kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
  • Oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu.

Škola pre žiakov, ktorým rodičia objednali kloktacie PCR testy,  na základe dohody s dodávateľom testov, uskutoční testovanie 02.09.2021 v škole, pretože v ten deň ich od 11:30 hod. prevezme spoločnosť Unipharma. Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

Podľa COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresu. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, v prípade pozitivity žiaka, alebo zamestnanca na Covid-19 pôjdu do 14-dňovej karantény. Ak sa pozitivita žiaka vyskytne v domácnosti, zostáva v karanténe len tento žiak. Výnimku z karantény v triede si môžu uplatniť:

  • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 za posledných 180 dní,
  • Plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci očkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19 (Príloha: Uplatnenia výnimky z karantény)

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodov ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Rodič pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“.

Ďalšie informácie sú zverejnené na webe školy, alebo na webe ministerstva školstva.

Prílohy:

                                                                    Mgr. Vladimír Melo, riaditeľ školy