Poplatky za pobyt detí a žiakov v MŠ a ŠKD

Výpis z VZN č.2/2023 obce Kalinovo – Určenie výšky poplatkov za pobyt detí a žiakov v MŠ a ŠKD.

Na základe VZN č. 2/2023 obce Kalinovo Čl. 2 ods. 1  za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 22,- € s trvalým pobytom v obci Kalinovo.

Čl. 3 ods. 1 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením a výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka  18,- €.

Podľa Čl. 6 ods. 1 príjmy  z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do  rozpočtu príslušnej materskej školy a ŠKD a budú odvádzané raz mesačne  do 10. dňa nasledujúceho mesiaca na účet zriaďovateľa.