Spolu múdrejší 2

Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

Trvanie projektu: október 2021 – december 2021

Web programu: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2-vyhodnotenie/

Naša škola sa zapojila do tejto výzvy a v rámci programu bolo vytvorených 5 skupín doučovania žiakov školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika.

Sme radi, že sa do tohto projektu žiaci zapojili a využili možnosť zlepšovať sa a napredovať. Veľká vďaka patrí aj všetkým doučujúcim pedagógom, ktorí nad rámec vyučovania realizujú tento projekt.

PaedDr. Jarmila Jackuliaková – školský koordinátor